2 órán belül visszahívjuk

Termékek

ÁSZF

1. Általános rendelkezések

1.1. Szolgáltatás
A szolgáltatás tárgya a Kerámia System Kft. (továbbiakban Alkalmazásszolgáltató) által forgalmazott 3D látványtervező szoftver használatának rendelkezésre bocsátása (továbbiakban Szolgáltatás), valamint a szoftverhez tartozó a szerződés további fejezeteiben leírt kiegészítő szolgáltatások nyújtása. Felhasználónak lehetősége van a szoftver használati jogának időszakos bérlésére, időszakos díj fizetése mellett. Érvényes bérleti konstrukcióval rendelkező Felhasználó ingyenesen hozzáfér a 3D szoftverhez megjelenő frissítésekhez, melyről e-mailban kap értesítést.
 
1.2. Alkalmazás
Felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatást kifejezetten saját célra a szoftver látványtervező és térszervező tulajdonságainak felhasználására tekintettel veszi igénybe. Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételről részletes tájékoztatásban részesült és ezt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.
 

2. Használati feltételek

2.1. Konstrukció, díj, adó  
A Szolgáltatás kizárólag időszaki díjas konstrukcióban érhető el. A szolgáltatási díj mértéke 10.000-Ft, (tízezer forint) mely tartalmazza a 27%-os általános forgalmi adót. A díj fix összegű és a 2.2. pontban meghatározott időszakra vonatkozik. Díj és időszak megosztásra nincs lehetőség.
 
2.2. A szerződés kezdete, futamideje és felmondása
Felhasználó Alkalmazásszolgáltatóval köt szerződést a 3D szoftver 30 napos használatára. A szerződés Felhasználó által Alkalmazásszolgáltató részére megküldött e-mailben történő Szolgáltatás megrendelés és annak Alkalmazásszolgáltató általi befogadása által jön létre. A szoftver használat szerződéskötés napjától kezdve díjköteles. Szerződéskötéssel a 3D szoftver használat Felhasználó számára kész, részéről történő díjfizetés teljesítése után lehetséges.
 
2.3. Szerződés időszaka
A szerződés határozott időre, 30 naptári napra szól. A szolgáltatás Felhasználó által banki átutalással vagy készpénzfizetéssel teljesített napon kezdődik. Hosszabbítás (folytatólagos) kérése esetén a Alkalmazásszolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatás teljesítését, ha Felhasználó 48 órán belül nem teljesítette a szolgáltatási díj megfizetését. Ez idő alatt Felhasználó a szoftvert és a hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben Alkalmazásszolgáltató újra aktiválja Felhasználó hozzáférését a szoftverhez. Amennyiben a havidíj kiegyenlítés az „Előlegbekérő levél” kiállítási dátumát követő maximum 30 napig nem történik meg, a szerződés automatikusan megszűnik.
 
2.4. Újra aktiválás, új szerződés indítás
Amennyiben Felhasználó egy már megszűnt, vagy a fenti okok miatt automatikusan felmondásra került bérleti Szolgáltatást szeretne újra aktiválni, a következő feltételekkel teheti meg. A Felhasználó régi adatbázisának újra aktiválására nincs lehetőség, kizárólag egy teljesen új adatbázisban tud dolgozni, abban az esetben pedig újra meg kell rendelnie a Szolgáltatást, és befizetni a szolgáltatási díjat.
 
2.5. A szerződés megszűnése
A szerződéses időszak (30naptári nap) megszűnésével véget ér Alkalmazásszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és azon kötelezettsége is, mely szerint a Felhasználó számára a szoftverhez kötődő egyéb kiegészítő szolgáltatásokat biztosít.
 

3. Fizetési feltételek

3.1. Alkalmazásszolgáltató szolgáltatása ellenében történő fizetés mértéke a szerződéskötéskor érvényes díj alapján történik. Az árak (díj) tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA mértékét.

3.2. A fizetés minden esetben e-mailben megküldött „Előlegbekérő levél” alapján átutalással, vagy Alkalmazásszolgáltató pénztárába történő készpénzbefizetéssel történik. Amennyiben Felhasználó kiegyenlítette a szolgáltatási díjat, Alkalmazásszolgáltató Felhasználó felé a befizetés igazolására számlát állít ki és a szolgáltatás igénybevételét biztosítja.
 
3.3. Alkalmazásszolgáltató a szolgáltatás díját megemelheti, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld Felhasználónak, legalább 30 nappal a díjemelést megelőzően.
  

4. Az Ügyfélre vonatkozó felhasználási feltételek

4.1. Alkalmazásszolgáltató a szoftver használatához nem kizárólagos, nem licenchez kötött, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad Felhasználónak.

4.2. Felhasználó jogai az adott szoftver magáncélú használatára korlátozódnak, amely magában foglalja a jelen ÁSZF további fejezeteiben részletezett kiegészítő szolgáltatásokat is.
 
4.3. Felhasználó nem jogosult a szoftverrel 3. fél számára olyan tevékenységet folytatni, amely pénzszerző, üzleti alapú szolgáltatásként jelenik meg. (pl. belső tér tervezési szolgáltatás)

4.4. A szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot Alkalmazásszolgáltató fenntartja. Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult a szoftvert másolni, harmadik személynek átadni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani.
 

5. Felhasználó kötelezettségei

5.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a levelezési címre, számlázási adatokra, valamint az e-mail címre.
 
5.2. Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök biztosításáért, (lásd „Rendszerkövetelmény”) a telekommunikációs kapcsolatért, (állandó internet szolgáltatás) Felhasználó és Alkalmazásszolgáltató szervere között. A szolgáltatás csak széles sávú internet kapcsolat mellett használható.
 
5.3. Felhasználó köteles rendszerét és programjait úgy kialakítani, (például megfelelő biztonsági intézkedések vírusok ellen, illetve azok terjedése ellen) hogy a biztonság, a feddhetetlenség és a rendszer elérhetősége ne csökkenjen.
 
5.4. Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a szoftver esetében használ titokban tartani. Köteles azon szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ vagy megrendel. Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell Alkalmazásszolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett. 5.5. Felhasználó lehetősége, hogy az adatokat, melyeket a szoftverben kezel, az adatok jelentőségéhez mérten adathordozóra menteni tudja. Meglévő munkafolyamatban vagy új munkafolyamat megkezdése előtti adatmentést Felhasználó a rendszerében bekövetkező esetleges adatvesztés pótlására, illetve a meglévő adatok újra felhasználására veheti igénybe.
 
5.6. Felhasználó köteles Alkalmazásszolgáltatót az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.
 
5.7. A programhiba bejelentése csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programjavításra csak Alkalmazásszolgáltató közreműködésével van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag Alkalmazásszolgáltató jogosult.
 
5.8. Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.
 

6. Felelősség

6.1. Hibás teljesítés esetén Felhasználó kérhet árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntet-heti a szerződést.
 
6.2. Alkalmazásszolgáltató felelőssége Felhasználó felkészültségének hiányosságai miatti korlátozott 3D szoftver használat miatt kizárt.
 
6.3. Alkalmazásszolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, egyéb anyagi veszteségek), mely a 3D szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.
 

7. Adatvédelem

Alkalmazásszolgáltató kijelenti, hogy a szoftver használatával kapcsolatban Felhasználót érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat kötelese megőrizni és azt harmadik személynek nem adja át. Felhasználó kijelenti, hogy Alkalmazásszolgáltató weboldalán megtalálható Adatvédelmi nyilatkozatot jelen ÁSZF-el együtt elolvasta és azt magára nézve, minden pontjában elfogadta.


8. Terméktámogatás

Jelen 3D szoftver bérlésével Felhasználó a szerződés kezdő dátumától folyamatos terméktámogatási szolgáltatásban részesül. Ez azt jelenti, hogy a szoftver termék adatbázisa és szoftver funkciók időközönként változnak a piaci kínálat és a magasabb szintű felhasználói élmény érdekében. A módosításokról Felhasználó a gresdesign.hu honlapon tájékozódhat és a szerződéses időszakban e-mailen kap értesítést.


9. Kártérítés

Alkalmazásszolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti Felhasználó igényeit. Alkalmazásszolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg Felhasználó által, a használati jog ellenértékeként kifizetett 1 havi díj összegét.

 
10. Érvényesség, felmondás
 
A bérleti jog a számla keltétől a bérleti szerződés megszűnéséig illeti meg Felhasználót. Felhasználó megszüntetheti a bérleti jogot oly módon, hogy azt írásban közli a Alkalmazásszolgáltató – Kerámia System Kft. részére. Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett Alkalmazásszolgáltató szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket és feltételeket megszegi.
 
11. Szavatosság és jótállás
 
Alkalmazásszolgáltató (Kerámia System Kft.) igazolást ad a szoftver jogtisztaságára vonatkozóan. A 3D programra vonatkozó jótállás érvényesítése a Kerámia System Kft. telephelyén (2310. Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 135.) történik. A Alkalmazásszolgáltató visszavásárlási garanciát nem vállal.
 
12. Az adatkezelés jogalapja

A Alkalmazásszolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) alapján kerül sor.
A hozzájárulását Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a www.gresdesign.hu honlap használatával, megrendeléssel, regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
 
12.1. Az adatkezelő megnevezése
Az adatok kezelője Alkalmazásszolgáltató – Kerámia System Kft. (6000. Kecskemét, Szüret u. 77.) Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználóra vonatkozik, így az Infotv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges. A jelen ÁSZF és adatkezelő mindekor érvényes Adatkezelői szabályzata és Nyilatkozata együttesen vonatkoznak az adatkezelés körülményeire és szabályaira.
 
12.2. Az adatkezelés időtartama
Az ügylet során kötelezően megadott személyes adatok kezelése Felhasználó email üzenetével (szolgáltatás megrendelés) kezdődik és a bérleti időszak lejáratával egyidőben történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, illetve a PM rendeletben) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
 
12.3. A kezelt adatok
Az ügyleti folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése történik. Alkalmazásszolgáltató a szolgáltatás nyújtása során keletkezett technikai adatokat (pl. vásárlói adatok, belépési adatok) kezeli.
A Felhasználó a megrendelés során – nem kötelező jelleggel – további adatokat is megadhat. Ezek megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Alkalmazásszolgáltató azokat a szolgáltatás keretében megőrizze.
 
12.4. Szolgáltatáshoz szükséges Felhasználó adatok:
  • E-mail cím
  • Számlázási név
  • Számlázási cím
  • Adószám ( ha van ilyen)
  • Levelezési cím / irányítószám
  • Telefon szám
Az adatok megadását követően Alkalmazásszolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót a megrendelés befogadásáról. Alkalmazásszolgáltató kizárólag Felhasználó jelszavának lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem. Alkalmazásszolgáltató vállalja, hogy a megrendelés folyamatában Felhasználó által megadott e-mail címet harmadik fél részére nem adja ki.
 
12.5. Technikai adatok
A Alkalmazásszolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti Felhasználó IP címét az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználó nem, csak a Alkalmazásszolgáltató fér hozzá.
 
12.6. E-mail címek kiemelt kezelése
Alkalmazásszolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban Felhasználó azonosítását a megrendelések teljesítése során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Alkalmazásszolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint Alkalmazásszolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást Alkalmazásszolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban Alkalmazásszolgáltató nem használja reklámozási célra. Az ügylethez kapcsolódó folyamat során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket Alkalmazásszolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.
 
12.7. Az adatokat kezelő és megismerő személyek köre
Az adatokat elsődlegesen Alkalmazásszolgáltató, illetve Alkalmazásszolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben kerülhet sor. Az Alkalmazásszolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának elkerülése érdekében.
 
13. Felhasználói jogok
 
Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Alkalmazásszolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok módosítását írásos formában Alkalmazásszolgáltatóhoz intézett e-mailen keresztül vagy személyesen. Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére az ebben a pontban megadott elérhetőségek útján. Alkalmazásszolgáltató Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Alkalmazásszolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Kerámia System Kft., 2310. Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 135.
Személyesen:   Kerámia System Kft., 2310. Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 135.
E-mail cím:         ertekesites@keramiasystem.hu
Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Alkalmazásszolgáltató képviselőjéhez fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Alkalmazásszolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., további információ: www.naih.hu).
 
14. Egyéb rendelkezések
 
Alkalmazásszolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot.

15. Jogérvényesítési lehetőségek
 
15.1. Panaszügyintézés
Felhasználó a Alkalmazásszolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: Kerámia System Kft., 2310. Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 135.
Személyesen:   Kerámia System Kft., 2310. Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 135.
E-mail cím:         ertekesites@keramiasystem.hu

15.2. Panaszügyintézés módja
Alkalmazásszolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 15.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módját, valamint az arra nyitva álló határidőket.
 
15.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Alkalmazásszolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Alkalmazásszolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára.
 
15.4. Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságoknál
Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 
15.5. Békéltető testület
A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 
15.6. Bírósági eljárás
Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.
 
16. Záró rendelkezések
 
16.1. A Alkalmazásszolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld Felhasználó részére, legalább 30 nappal a módosítást megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.
 
16.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más jogszabályok alkalmazandók.
 
16.3. Jelen ÁSZF 6 (hat) számozott oldalból áll és magyar nyelven készült.

17. Rendszerkövetelmények
 
Operációs rendszer: optimálisan Windows 10; legalább: 8/8.1, Windows 7

Figyelem! A program nem működik Linux és Mac operációs rendszer alatt.
 
HARDWER (eszköz) KÖVETELMÉNYEK:
Processzor:        optimálisan Intel Core i3 vagy jobb; legalább: Intel Pentium 2 GHz egymagos
RAM:                    optimálisan 4 GB; legalább: 2 GB
A videokártya támogassa minimum az OpenGL 2.0-t, ha nem áll rendelkezésre a szükséges grafikuskártya a hardveres gyorsítást a programnál le kell tiltani.
 
EGYÉB HARDWER (eszköz) KÖVETELMÉNYEK:
Internet kapcsolat:        állandó internet hozzáférés szükséges
Vizualizáció világítással: olyan videókártya, amely támogatja minimum az OpenGL 3.0-t és GLSL 1.3-at
Scroll to Top