2 órán belül visszahívjuk

Termékek

Adatkezelési Tájékoztató

Az oldal üzemeltetője, adatkezelő:
 
Kerámia System Kft. – adatkezelő
Adószám:13987590-2-03 
Aktuális cégjegyzékszám:03-09-114793 
Teljes név:Kerámia System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Rövidített név:Kerámia System Kft.
Székhely cím:6000. Kecskemét, Szüret u. 77.
Fő tevékenység:5246’03 Vasáru-, festék-, üvegkiskereskedelem
Web cím:www.keramiasystem.hu 
E-mail:ertekesites@keramiasystem.hu
 
Az oldal célja a Kerámia System Kft bemutatása. Ezen oldalon nem kezeljük a látogatók személyes adatait, nem tárolunk cookie-kat. Az ajánlatkérés vagy vásárlási előkészület során sem használunk cookie-kat. Ajánlatkérésekre, ahol nem cég nevében kért ajánlatokra vonatkozóan, önkéntes céllal meg lehet adni személyes adatokat. A természetes személy által megadott adatok e-mailben kerülnek a Kerámia System Kft munkatársaihoz, akik annak fogadásától számítva, az ügylet lefolytatásáig (garanciális feltételek okán – 5év), kifejezetten csak annak érdekében tárolnak adatokat. Az adatok tárolását vagy az ügylet végeztével, vagy az adattárolás időszakának lejártával törlik a rendszerből. Továbbiakban a Kerámia System Kft. nem tárolja az e-mailben kapott adatokat, nem használja fel más célokra!
 
A kezelt személyes adatok köre:
Név
E-mail cím
Telefonszám
 
Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás:
Az adatokat elsődlegesen a cég és az adatkezeléssel foglalkozó és munkatársai (adatfeldolgozó) jogosultak megismerni, azokat harmadik fél részére nem adják át. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.
 
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett önkéntes hozzájárulása: 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 
Továbbá az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, az a megfelelő tájékoztatáson alapuló e-mailben történő küldése vagy erre rendszeresített dokumentumon (írásban) az adatkezelő részére történik. A nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
 
Az érintett e-mailben való hozzájárulását jelenti, az általa Adatkezelő részére (emailben), kérés nélküli küldéssel eljutatott üzenete, mely kifejezetten kapcsolatfelvételnek tekintendő és válasz levélben kerül tájékoztatásra az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.
 
Hatályos jogszabályok:
Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az 2001. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, továbbiakban GDPR rendelet (General Data Protection Regulation) alapuló adatkezelés
 
Az adatkezelés során érvényesülő személyes adatvédelmi alapelvek:
A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
A célhoz kötöttség elve
Adatbiztonság elve  
Az adattakarékosság elve
A pontosság elve
A korlátozott tárolhatóság elve
Az integritás és bizalmas jelleg elve
Az elszámoltathatóság elve
Az átláthatóság elve
 Az előzetes tájékoztatás elve
A szükségesség-arányosság elve
A fokozatosság elvének érvényesülése
 
Az érintett a hivatkozott elveket a jogszabályokban rögzített időn belül, az adatkezelő címére küldött e-mailből ismerheti meg.

 

Az érintett jogai:
A tájékoztatáshoz való jog
Hozzáféréshez való jog
Adatok helyesbítésének kéréséhez való jog
Törléshez való jog
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Adathordozhatósághoz való jog
Tiltakozáshoz való jog
 
Az érintett jogait a jogszabályokban rögzített időn belül, az adatkezelő címén kérheti, érvényesítheti.
 

Értelmező rendelkezések:
 
Adatkezelés
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 
Adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 
Adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 
Adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 
Személyes adat
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 
Érintett
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.
 
Az érintett hozzájárulása
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 
Adattörlés
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 
Adattovábbítás
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 
Tiltakozás
az érintett nyilatkozata, amellyel adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 
Jogérvényesítés:
A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu ;   ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”
 
Egyéb
 
A Kerámia System Kft. a mindekori jogi feltéteekhez igazodóan elvégzi a szükséges változtatásokat az Adatvédelmi tájékoztatóban és az Adatkezeléssel összefüggő szabályzatában. A mindenkor érvényes Adatvédelmi tájékoztatót kérheti személyesen, vagy elektronikus úton, valamint letöltheti a társaság hivatalos weboldaláról is.
 
Kecskemét, 2018. 05. 23.

Scroll to Top